MOON TradingMOON Trading

Menu

Pravidla soutěže na Instagramu společnosti The Moon Trading s.r.o.

O co soutěžíme? O produkty společnosti The Moon Trading s.r.o., tj. časově omezený přístup k digitálnímu obsahu na webových stránkách společnosti www.moontrading.cz

Výhradně se jedná o časově omezený přístup k produktům BASIC, PREMIUM a ELITE.

Jednotlivé výhry uspořádané dle umístění:

 1. místo 6měsíční členství ELITE
 2. místo 2x 3měsíční čleství ELITE
 3. místo 1měsíční členství ELITE
 4. místo 6měsíční členství PREMIUM
 5. místo 3měsíční členství PREMIUM
 6. místo 10x měsíční členství BASIC

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 24. 4. 2020 do 29. 4. 2020 do 12:00. Vyhodnocení soutěže však proběhne 30. 4. 2020 v odpoledních hodinách.

Kde se můžete soutěže zúčastnit?

Jak se můžete soutěže zúčastnit?

 • Podmínkou je sledování oficiálního instagramového profilu @themoontrading
 • Napsat do komentáře k příspěvku svůj tip, kde bude cena Bitcoinu v USD 30. 4. 2020 ve 12:00 (vyhodnocovat se bude dle kurzu BTC/USD na burze Coinbase ve zmíněném čase)
 • Splnit další požadavky soutěže specifikované v popisku příspěvku

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže: Účelem tohoto dokumentu je je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěžíme o 50 000Kč“ (dále jen „soutěž“) na území České Republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 • Pořadatelem soutěže je společnost The Moon Trading s.r.o., se sídlem Zikova 628/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)
 • Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 24. 4. 2020 do 29. 4. 2020 na Instagramu (dále jen „doba konání soutěže“)

 • Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let užívající Instagram. Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže vyloučeny. Pokud dojde ke zjištění těchto skutečností až po slosování soutěže a pořadatel zjistí, že výherce nesplnil všechny podmínky soutěže, propadá výhra pořadateli, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 • Výhra v soutěži, výherci a předání výhry

Pro transparentnost soutěže výherce neurčuje pořadatel, ale odpověď soutěžícího v rámci jeho odhadu ceny Bitcoinu k 30. 4. 2020. Pořadí výherců se určuje dle jejich tipů v komentáři u příspěvku, tzn. odchylkou ceny Bitcoinu v USD od jejich odpovědi.

Výherci budou oznámeni v Instastories dne 30. 4. 2020 v odpoledních hodinách a budou vyzváni k zaslání jejich e-mailové adresy a osobních údajů potřebných pro vytvoření účtu k výhře.

Celkový počet výherců je 17. Mezi tyto výherce se rozdělí ceny v celkové hodnotě (bez aktuálních slev) 50 868 Kč.

Výhrou je časově omezený přístup k digitálnímu obsahu společnosti The Moon Trading s.r.o. na webových stránkách www.moontrading.cz.

 • Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém profilu pořadatele.

Výherce je povinen nakládat s digitálním obsahem dle obchodních podmínek společnosti The Moon Trading s.r.o. (https://www.moontrading.cz/obchodni-podminky/), které se na něj v celém znění včetně ochrany jeho osobních údajů ze strany společnosti vztahují okamžitě při převzetí výhry. Za jakékoli zneužití a šíření digitálního obsahu si vyhrazuje společnost The Moon Trading s.r.o. právo na peněžitou náhradu škod dle platného znění v obchodních podmínkách.

 • Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, která je vlastněna společností Facebook, Inc.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Tato pravidla a právní vztahy vznikají mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

V Olomouci dne, 24. 4. 2020

Zpět