MOON TradingMOON Trading

Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů:

Obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím webové stránky https://moontrading.cz/ mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávajícím je: The Moon Trading s.r.o. , IČ:08978930, DIČ:CZ08978930 se sídlem Zikova 628/15, Olomouc – Nové Sady, 77900, e-mail: ,info@moontrading.cz, telefon: 739227647
Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Nákup produktů MOONTRADING se řídí dle Obchodního zákoníku.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Předmětem prodeje v e-shopu prodávajícího je elektronický (digitální) obsah – data vytvořená a poskytnutá v elektronické podobě nedodávaná na hmotném nosiči a poskytování přístupu k takovému obsahu (dále jen “produkt”).

Specifikace Produktu

Hlavním produktem je plný přístup na webové stránky, (členská sekce) který je limitovaný časovým úsekem a zpoplatněný členským poplatkem. Členství je dočasné, nejkratší doba členství je 30 dní. Po uplynutí doby členství ztrácí zákazník přístupy do členské sekce.

Typy a Ceny produktů

1. ELITE členství

– 30 dní = 2 800,- Kč

– 60 dní = 8 400,- Kč

– 180 dní = 16 794,- Kč

2. Harmonický Trading 1 (Trvalé Členství bez časového limitu)

– neomezený přístup = 3 990,- Kč

3. Harmonický Trading 2 (Trvalé Členství bez časového limitu)

– neomezený přístup = 3 990,- Kč

4. Footprint + Volume Profile (Členství s časovým limitem dvou let)

Shrnutí produktu. Jedná se o soubor vzdělávacích videí, jehož dodavetelem je společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o., IČO: 07802757. Společnost The Moon Trading s.r.o. je pouze zprostředkovatelem tohoto produktu.

Všechny ceny produktů v e-shopu jsou variabilní, nikoliv fixní a prodávající je může kdykoliv změnit. Výše uvedené ceny jsou plné ceny vč. DPH. Platné aktuální ceny jsou vždy v objednávkových formulářích u produktů a mohou zahrnovat slevy. Prodávající je plátcem DPH.
Právo na využívání zakoupeného produktu má jen kupující. Bez souhlasu prodávajícího kupující nesmí poskytnout přístupové údaje k zakoupenému produktu třetí osobě. Kupující musí chránit přístupové údaje k zakoupenému produktu před ztrátou nebo zneužitím. Zaplacením kupní ceny produktu kupující získává přístup k digitálnímu obsahu, který může prohlížet a ukládat pouze na svém zařízení a nesmí jej dále zpřístupňovat na jiném zařízení přístupném ve veřejné síti (na internetu) a nesmí ho bez souhlasu prodávajícího šířit dál jakýmkoliv způsobem. Zakoupené produkty může kupující využívat pouze pro své osobní účely (tj. ne pro komerční využití nebo pro další prodej).Prokáže-li se skutečnost, že kupující poskytl privátní přístupy třetí straně bude odstraněn ze všech sekcí i přes zakoupené členství, protože se jedná o hrubé porušení obchodních podmínek, to platí i pro šíření obsahu třetí straně. Prodávající může kdykoliv upravit strukturu a obsah produktů.

Platba za produkty

Prodávající akceptuje platbu za objednaný produkt nebo službu následujícími způsoby:

• platba on-line GO-Pay

Součástí objednávky e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednaný produkt.

Prodloužení/změna členství

Členové mají přístup jen do jednoho produktu tzn. pokud klient/zákazník zakoupí jeden produkt a následně při stále aktivním členství zaplatí i jiný produkt za účelem přesunu, ztrácí produkt zakoupený v první objednávce i s přístupy do původní členské sekce. To platí pouze pro produkty PREMIUM a ELITE.

Dodání produktů

Digitální produkt (elektronický obsah, který není přiložen na hmotném nosiči) se považuje za dodaný dnem, kdy prodávající poskytne kupujícímu přístupové údaje k produktu. Prodávající poskytne tyto přístupové údaje do 24 hodin od připsání platby na účet prodávajícího.

Reklamační řád

Kupující má povinost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.moontrading.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na info@moontrading.cz. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Produktu. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Kupující bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách. Reklamaci Společnost vyřídí bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Zákazníkem / Klientem Společnosti.

Vrácení produktu – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu
Předmětem smlouvy je dodání elektronického obsahu na nehmotném nosiči, při kterém kupující nemá ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, ledaže se jeho poskytování začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a bez prohlášení kupujícího, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
V případě, že se poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči začalo bez výslovného souhlasu kupujícího a tento neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, v takovém případě může kupující uplatnit právo na odstoupení smlouvy v písemné podobě – dopisem nebo jiným způsobem (např. e-mailem).
Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy i v poslední den 14 denní lhůty.
Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby. Pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas k zahájení služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Pokud kupující uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, prodávající zastaví kupujícímu přístup k využívání produktu.

ad) dodatek k produktu 4. Footprint + Volume Profile

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14ti dnů od zakoupení produktu. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo nevyhovět žádosti ze strany kupujícího, a to pouze v případě, že kupující zhlédl jakékoliv video v sekci STAGE 2 – 4.
Společnost The Moon Trading s.r.o je jen prostředníkem služeb a nenese žádnou zodpovědnosti při dlouhodobé nefukčnosti služeb.

Předautorizace plateb

Kupující může využít možnosti získat bezplatný přístup na webové rozhraní a do externích kanálů produktů PREMIUM a ELITE po dobu čtyř dnů v rámci předautorizace plateb.

Pokud kupující využije této možnosti, bere na vědomí, že odesláním formuláře souhlasí s Obchodními Podmínkami v plném znění.

Prostředky kupujícího jsou blokovány na jeho kartě a po uplynutí čtyřdenní zkušební lhůty jsou uvolněny prodejci a aktivují se opakované platby, dle varianty členství, kterou si zvolil.

Kupující může během čtyřdenní zkušební lhůty kdykoliv odstoupit od budoucí kupní smlouvy. Tento krok může provést v nastavení jeho profilu v členské sekci na webu, kliknutím na tlačítko “zrušit členství”.

Alternativní řešení sporů.

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (například e-mailem), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání,
spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je The Moon Trading s.r.o. , IČ:08978930 se sídlem Zikova 628/15, Olomouc – Nové Sady, 77900 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Zikova 628/15, Olomouc – Nové Sady, 77900
email: themoontrading2020@gmail.com
telefon: +420 739227647

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4 . Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovým programem, heslem a pravidelným zálohovaním. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.04.2020.

Zpět