MOON TradingMOON Trading

Menu

Obchodní podmínky – Forex ROBOTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI MIKE CRYPTO GROUP s.r.o., 

PROVOZUJÍCÍ AUTOMATIZOVANÉHO ROBOTA V MEZINÁRODNÍM OBCHODNÍM SYSTÉMU FOREX

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem obsahu je společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o., se sídlem Zikova 628/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 07802757, DIČ: CZ07802757 ( dále Poskytovatel ).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která si objednala nebo užívá obsah a služby Poskytovatele (dále Uživatel).

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Forexové měnové páry EUR/USD, USD/CAD, EUR/GBP, USD/JPY  a další měnové operace dle nabídky brokera společnosti MIKE CRYPTO GROUP s.r.o.

2.3. Veškeré informace forexových obchodů společnosti, jsou k dispozici ke stažení na portálu https://www.moontrading.cz/ a jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4. Veškeré údaje, postupy, informace, sdělení, videa, články a vytvořené obsahy na webu https://www.moontrading.cz/, podléhají autorským právům.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ FOREXOVÉHO OBCHODU 

3.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, podá uživatel kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny obchodním vztahem daného obchodu a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v uživatelském formuláři. 

3.2 Označení investice uživatele forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, jeho hlavních vlastností  a cena, která je  uvedena na vybraném webovém rozhraní poskytovatele. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka investice zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.3 Investiční formulář obsahuje vždy informace o uživateli, objednávané investici nebo službě forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu platby, údaje a informace o nákladech spojených s investicí či poskytnuté služby. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX jsou patrné z procesu objednávání a uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.5. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. Příslušná objednávka forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Poskytovatel je povinen dodat investici/produkt/službu, které si uživatel objednal a uživatel se zavazuje investici/produkt/službu převzít a zaplatit poskytovateli vzájemně dohodnutou finanční částku.  

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena investice forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX a dalších zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní poskytovatele. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.

4.2. Cenu investice/produktu/služby a případné náklady s tím spojené hradí uživatel bezhotovostně způsobem a to na účet zvolený ve formuláři poskytovatele.

4.3. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

online platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

5.DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U online přístupu forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX nebo členství se dodáním rozumí  vzdálené povolení služby a odeslání informace na Telegram uživatele.

5.2. Poskytovatel povolí službu uživateli až po zaplacení celé sjednané finanční částky za forexový obchod, přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6.PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat autorská práva poskytovatele.

7.PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat Autorská práva.

7.3. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

7.4. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do otevření forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. 

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Nejpozději v ten samý den před provedením forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, musí být poskytovateli uživatelem odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy na email info@moontrading.cz.

8.3.Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 písm. b) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  • V případě odstoupení uživatele od smlouvy je poskytovatel oprávněn neprodleně po doručení odstoupení uživateli deaktivovat službu.

8.4. Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem/objednatelem odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • nerealizace dohodnutého forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX ze strany uživatele/objednatele
  • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany uživatele.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Obsah forexového obchodu přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX (dále jen „obsah“)je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

9.2. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

9.3. Uživatel se zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

9.4. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou či jinou adresu nebo odkaz, na které je Obsah umístěn.

9.5. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

9.6. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

10. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K OBSAHU

10.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

10.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze.

10.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

10.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Naše společnost ani její brokeři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch v oblasti směny jednotlivých světových měn, probíhající přes automatizovaného robota v mezinárodním obchodním systému FOREX, obchodování s akciemi, komoditami, opcemi či jinými finančními deriváty. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže naše společnost jakkoli ovlivnit a ani do nich zasahovat.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Naše společnost plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete naší společnosti. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

12.2. Na požádání Vám naše společnost podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@moontrading.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.

12.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

12.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

12.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře souhlasíte se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti MIKE CRYPTO GROUP s.r.o., se sídlem Zikova 628/15, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 07802757, DIČ: CZ07802757, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce. 

12.6. Cookies

Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. 

13. POUČENÍ O RIZIKU

13.1. Informace na stránkách domény https://www.moontrading.cz/ mají primárně informační charakter a veškerý poskytovaný software (roboti) slouží pouze jako pomocník neboli pomůcka při realizaci obchodů. Spuštění pomůcky pro realizaci obchodů je pouze na svobodném a dobrovolném rozhodnutí každého uživatele (investora). Všechny obchody na finančních trzích nesou riziko kapitálových ztrát, a tedy i obchodovaní na burze nebo forexu je spojené s rizikem ztráty vložených finančních prostředků. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. neručí za jakékoliv ztráty způsobené použitím pomůcky pro automatickou realizaci obchodů. Investice je dobrovolné rozhodnutí každého uživatele (investora), který musí rozumět a akceptovat případné riziko, které je v případě obchodování na burze a kapitálových trzích s použitím finanční páky skutečně velice vysoké!


13.2. I když se naše společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. snaží publikovat co nejaktuálnější nastavení (nejedná se o investiční doporučení) – dochází často ke změnám situace na trhu a tak testy minulého období nejsou zárukou pro budoucí ziskové výsledky.

13.3. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky u poskytovatele serverů a už vůbec nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky obchodní platformy. Je třeba si uvědomit, že společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. není investiční firma ani licencovaný broker – obchody realizované softwarovým pomocníkem se vždy realizují pouze v platformě brokera se kterým má investor uzavřenou smlouvu a veškeré problémy s funkčností platformy je třeba řešit pouze s brokerem samotným. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. také nenese žádnou odpovědnost za případné chybné otevření nebo zavření obchodů v obchodní platformě brokera – software pro realizaci obchodů neustále podléhá vývoji a tak je třeba případné chyby očekávat. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost a ani záruky za správné fungovaní softwaru (robotu) nebo jeho případných chyb a chybných obchodních transakcí.


13.4. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. také neposkytuje žádné investiční poradenství, můžeme pouze vyjádřit svoje osobní názory, které můžeme kdykoliv dle aktuální situace na trhu měnit.  Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. není licencovaný obchodník s cennými papíry a ani forex broker. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. pouze poskytuje software pro automatickou realizaci obchodů, který investorům slouží pouze jako pomůcka! Spuštění a vypnutí této obchodní pomůcky je svobodné rozhodnutí každého investora a dříve než se rozhodne této obchodní pomůcky využít – musí vědět jaké je riziko spojené s jejím spuštěním!


13.5 Používání forexových obchodů nabízených na portálu společnosti MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. je riskantní a není vhodné pro každého. – INVESTOR, KTERÝ SI PŘEJE SOFTWAROVÉHO ROBOTA VYUŽÍVAT, JE POVINEN SE SEZNÁMIT SE VŠEMI VÝŠE SEPSANÝMI SKUTEČNOSTMI A PROHLAŠUJE, ŽE VŠEMU V TOMTO POUČENÍ O RIZIKU DO POSLEDNÍHO PÍSMENE POROZUMĚL A SE VŠÍM BEZEZBYTKU SOUHLASÍ.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách společnosti MIKE CRYPTO GROUP s.r.o..

14.2. Veškeré právní spory vzniklé mezi jednotlivými stranami budou řešeny v občanském soudním řízení a to obecnými soudy České republiky.

14.3. Pokud vztah založený objednávkou, investicí či jiným obchodním vztahem obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena jakákoli jiná práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.4. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo u vybraných služeb, produktů, forexových obchodů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách společnosti a mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

14.5. Poskytovatel, společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. není zodpovědná za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů, finanční produkty, komodity, akcie, forex obchodů či opce a zdůrazňuje, že burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat forexní obchody, komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

14.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky a aktuálním ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku.

14.7. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

14.8. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MIKE CRYPTO GROUP s.r.o., jsou platné od 16. 5. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Společnost MIKE CRYPTO GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Zpět